โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนไทย - ท่องเที่ยวจีน แพ็คเกจทัวร์ ซัวเถา 4 วัน 3 คืน ราคาพิเศษ บิน ไชน่าเซาท์เทอร์น แอร์ไลน์

ทัวร์ซัวเถา ... ไหว้พระ เยี่ยมญาติ 4 วัน ทัวร์
- - โดยสายการบินไชน่าเซาท์เทอร์น (CZ) - -

ขออภัย ทัวร์นี้ยกเลิกแล้วค่ะ


สอบถาม โทร. 0-2246-1400-2 ฮอทไลน์ 08-1400-5844


โปรแกรมการเดินทาง
วันที่หนึ่งของการเดินทาง
09.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ ไชน่า เซาท์เทิร์น บริเวณเคาน์เตอร์ U หมายเลข 3 เพื่อเช็คสัมภาระ
11.30 น. ออกเดินทาง โดยเที่ยวบิน CZ 376 สู่เมืองซัวเถา
15.30 น. ถึงซัวเถา โดยสวัสดิภาพ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
18.00 น. จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารแต้จิ๋วขนานแท้ ณ ภัตตาคาร กลับโรงแรมที่พัก พักที่โรงแรม หัวเฉียว (3 ดาว) หรือ โรงแรมในระดับเดียวกัน

วันที่สองของการเดินทาง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. ออกเดินทางไปนมัสการศาลเจ้าพ่อเสือ (เฮี่ยงบู๋ซัว) ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนไทยเป็นอย่างมาก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านสู่ศาลเจ้าไต่ฮงกง ต้นกำเนิดมูลนิธิปอเต๊กตึ๊ง แห่งประเทศไทยนำเที่ยวแป๊ะฮวยเจียมซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลซัวเถาจากจุดนี้สามารถมองเห็นวิวของเมืองซัวเถาอันสวยงามได้
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร กลับสู่ที่พัก พักที่โรงแรม หัวเฉียว

วันที่สามของการเดินทาง
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
หลังอาหารนำท่านสู่วัดไคง้วน ซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติ 800 กว่าปีแล้ว ผู้ที่มีโอกาสมานมัสการ และขอพรเซียมซีจากวัดนี้ มักจะสมหวัง วัดสร้างด้วยหินแกรนิตพร้อมภาพแกะสลักกรอบเจดีย์อันงดงาม จากนั้นนำท่านชมวัดดอกไม้ขาว (แปะฮวยเจียม)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น ชมกำแพงเมืองเก่า สะพานโบราณเซียงจื่อ ที่สร้างขึ้นให้ผู้คนข้ามแม่น้ำหั่นเจียง เพื่อให้ผู้คนสัญจรไปมาสะดวกขึ้น และ นำท่านชมทัศนียภาพริมทะเลของเขตเมืองซัวเถา พร้อมนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากหินแกรนิตบนยอดเขาของเกาะหม่าสือ จนได้เวลาอันสมควรจึงเดินทางกลับ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม หัวเฉียว

วันที่สี่ของการเดินทาง
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.40 น. ออกเดินทางกลับโดยสายการบิน ไชน่า เซาท์เทอร์น เที่ยวบิน CZ 375
10.40 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ...

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน), อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรานการ
 • ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • นำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท)
  ทั้งนี้ย่อมอยู่ในเงื่อนไขข้อจำกัดไว้กับบริษัทประกันชีวิต
อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม
 • ค่าวีซ่า ภาษีสนามบิน ค่าประกันวินาศภัย และ ค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (วันละ 10 หยวน ต่อคน ต่อวัน โดยประมาณ)
เงื่อนไขการให้บริการ
 1. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมกับคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
++ หมายเหตุ : ถ้าเป็น วันหยุดต่อเนื่อง หรือวันหยุดช่วงเทศกาล กรุณาสำรองแพ็คเกจล่วงหน้าก่อนนะครับ +++

แพ็คเก็จทัวร์ในประเทศ - แพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ - ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ

โรงแรมในกรุงเทพ , โรงแรมในพัทยา , โรงแรมในภูเก็ต , โรงแรมในชะอำ และ หัวหิน , โรงแรมในเชียงใหม่ และ เชียงราย , โรงแรมในกาญจนบุรี
โรงแรมในพังงา (เขาหลัก) , โรงแรมในเกาะสมุย , โรงแรมในเกาะช้าง จ.ตราด , โรงแรมใน เกาะเสม็ด จ.ระยอง , โรงแรมในพีพี จ.กระบี่

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรอง จองแพ็คเก็จ ได้ที่ 0-2246-1400 ถึง 2
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:30 - 18:30, เสาร์ 9:30 - 13:30


กลับหน้าแรก อี บิซ ทราเวล